INPOSAN SANI 410K - přípravek k mytí WC 1 kg

Kód produktu: IN2161 Kód výrobce: 8595587130629 Výrobce: INPOSAN
131,89 Kč
109,00 Kč bez DPH
Skladem
ks

Sani 410 K je kyselý produkt pro ruční mytí WC a sanitačních zařízení, které mohou přijít do styku s vodou. Odstraňuje velké nánosy rzi a vodního kamene.

Před použitím prostředku si vždy přečtěte označení a informace.

Zobraz detailní popis
  • Přidejte hodnocení

Detailní popis

Sani 410 K je kyselý produkt pro ruční mytí WC a sanitačních zařízení, které mohou přijít do styku s vodou. Odstraňuje velké nánosy rzi a vodního kamene.

Způsob použití:

  1. Přípravek aplikujeme mytím, nebo nástřikem na znečištěné plochy.
  2. Po expoziční době opláchneme čistou vodou.
  3. Vždy vyzkoušejte předem účinnost produktu na méně viditelném místě, tím předejdete poškození povrchů.
  4. Nepoužívat na povrchy, které nejsou odolné kyselému prostředí.

Tento produkt je z chráněné dílny a může být poskytnuto náhradní plnění.

Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat na 724 995 979 nebo 495 454 030 a naši zkušení odborníci vám rádi poradí.

Obsah balení

  • 1 kg

Specifikační body

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Zamezte vdechování mlhy/par. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte uzamčené.

Signální slovo: VAROVÁNÍ

  • přípravek pro profesionální použití
  • mnohostranné využití
  • odstraňuje rez
  • vynikající čistící výkon

Dotazy uživatelů

Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!

Napište hodnocení
*
*

Soubory ke stažení