INPOSAN SANI 480A - přípravek pro sanitaci stěn a strojů 5 kg

Kód produktu: IN2168 Kód výrobce: 8595587131862 Výrobce: INPOSAN
477,95 Kč
395,00 Kč bez DPH
Skladem
ks

Sani 480 A je silně alkalický pěnivý produkt k používání v potravinářství na sanitaci stěn a strojů, dále se dá použít na sanitaci stěn v bazénech a podobných zařízeních.

Před použitím prostředku si vždy přečtěte označení a informace. Přidáním tohoto prostředku do košíku potvrzujete, že jste osoba starší 18 let.

Zobraz detailní popis
  • Přidejte hodnocení

Detailní popis

Sani 480 A je silně alkalický pěnivý produkt k používání v potravinářství na sanitaci stěn a strojů, dále se dá použít na sanitaci stěn v bazénech a podobných zařízeních.

Tento produkt je z chráněné dílny a může být poskytnuto náhradní plnění.

Potřebujete poradit s vhodným výběrem přípravku? Neváhejte nás kontaktovat na 724 995 979 nebo 495 454 030 a naši zkušení odborníci vám rádi poradí.

Obsah balení

  • 5 kg

Specifikační body

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Nevdechujte mlhu. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉINFORMAČNÍSTŘEDISKO nebo lékaře. Odborné ošetření (viz informace o složení na tomto štítku). Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Uniklý produkt seberte. Skladujte uzamčené. Odstraňte obal dle státních předpisů.

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

  • přípravek pro profesionální použití
  • široké využití
  • silně pěnivý produkt

Dotazy uživatelů

Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!

Napište hodnocení
*
*

Soubory ke stažení