CLEAMEN 520 - dezinfeční a čisticí prostředek pro vlhký úklid 1 l

Kód produktu: VC520010099 Výrobce: CEZA - Libor Havel
141,57 Kč
117,00 Kč bez DPH
Dočasně nedostupné
ks

Koncentrovaný dezinfekční a čisticí prostředek určený pro vlhký úklid. Používá se hlavně pro dezinfekci ploch a předmětů při činnostech epidemiologicky závažných (ve zdravotnictví, průmyslových provozech, veřejných prostorech, veterinárních zařízeních a v zemědělství).

Před použitím prostředku si vždy přečtěte označení a informace. Přidáním tohoto prostředku do košíku potvrzujete, že jste osoba starší 18 let.

Zobraz detailní popis
  • Přidejte hodnocení

Detailní popis

Koncentrovaný dezinfekční a čisticí prostředek určený pro vlhký úklid. Používá se hlavně pro dezinfekci ploch a předmětů při činnostech epidemiologicky závažných (ve zdravotnictví, průmyslových provozech, veřejných prostorech, veterinárních zařízeních a v zemědělství).

Uplatňuje se také při dezinfekci zdravotnických přístrojů, při úklidu a dezinfekci provozoven holičství, kadeřnictví, kosmetiky a pedikúry, masérských salonů, rekondičních služeb a solárií. Jeho největší předností je, že současně zabezpečuje dezinfekci i dokonalé umytí povrchu.

Obsah balení

  • 1 l

Specifikační body

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. doplňující informace na štítku. Obsahuje 4-terc-butylcyklohexyl-acetát. Může vyvolat alergickou reakci.

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

  • přípravek pro profesionální použití
  • určeno dezinfekci ploch a předmětů ve zdravotnictví, potravinářství

Dotazy uživatelů

Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!

Napište hodnocení
*
*

Soubory ke stažení