BANN KAZ dezinfekce - čistící dezinfekční prostředek 1 l

Kód produktu: 10502301 Kód výrobce: 8586000284333 Výrobce: BANCHEM
173,55 Kč
143,43 Kč bez DPH
Dočasně nedostupné
ks

BANN KAZ je dezinfekční prostředek určený na dezinfekci a čištění všech omyvatelných ploch a předmětů. Přípravek je dobře materiálově snášenlivý a je příjemně parfemován.

Před použitím prostředku si vždy přečtěte označení a informace. Přidáním tohoto prostředku do košíku potvrzujete, že jste osoba starší 18 let.

Zobraz detailní popis
  • Přidejte hodnocení

Detailní popis

BANN KAZ je dezinfekční prostředek určený na dezinfekci a čištění všech omyvatelných ploch a předmětů. Přípravek je dobře materiálově snášenlivý a je příjemně parfemován.

Účinnost: baktericidní, fungicidní, virucidní, MRSA - ABV

Tento produkt je z chráněné dílny a může být poskytnuto náhradní plnění.

Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat na 724 995 979 nebo 495 454 030 a naši zkušení odborníci vám rádi poradí.

Obsah balení

  • 1 l

Specifikační body

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na vyvolání rakoviny.  Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházen. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování.  PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v povoleném zařízení.

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

  • pro profesionální použití
  • dezinfikuje
  • na všechny omyvatelné plochy
  • příjemně parfémovaný

Dotazy uživatelů

Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!

Napište hodnocení
*
*

Soubory ke stažení

Datový list - BANN KAZ pdf (348.51 Kb)